•    خدمات پس از فروش ٠٤١٣٣٣۶٤٩٥١
  •  ارتباط باما  ٤-٣٣٢٤٩١٧٣(٠٤١)
  •    ایمیل info@metroasansor.ir

استاندارد EN115

معرفی استاندارد EN115

دانلود فایل استاندارد

معمولا پله های برقی در سرعتهای ۵/۰ ، ۶/۰ ، ۶۵/۰ ، و ۷۵/۰ متر بر ثانیه ساخته میشوند.در استاندارد سرعت مجاز از مولفه های شیب و ارتفاع پیروی مینماید.

• حداکثر سرعت مجاز پله برقی ۷۵/۰ متر بر ثانیه با زاویه شیب تا ۳۰ درجه میباشد. (بند ۱۵-۳-۴-۷ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند۵-۴-۱-۲-۲ استانداردملی ایران ۱- ۱۳۸۳۶ و نیز بند ۱۲-۲-۱ استاندارد EN115-2005 )

• حداکثر سرعت مجاز پله برقی با زاویه شیب بین ۳۰ الی ۳۵ درجه ، ۵/۰ متر بر ثانیه میباشد. (بند ۱۵-۳-۴-۷ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند۵-۴-۱-۲-۲ استاندارد ملی ایران ۱- ۱۳۸۳۶ ونیزبند ۱۲-۲-۱ استانداردEN115-2005 )

• حداکثر سرعت مجاز برای پله برقی با ارتفاع بیش از ۶ متر ، ۵/۰ متر بر ثانیه میباشد. (بند۵-۴-۱-۲-۲ استاندارد ملی ایران ۱- ۱۳۸۳۶ ونیزبند ۱۲-۲-۱ استانداردEN115-2005 )

• در صورت تغییر کمتر از ۵%-+ در فرکانس و ولتاژ جریان برق ورودی ،سرعت پله برقی نباید تغییر نماید. . (بند۵-۴-۱-۲-۲ استاندارد ملی ایران ۱- ۱۳۸۳۶ ونیزبند ۱۲-۲-۱ استانداردEN115-2005 )

در خصوص پیاده روهای متحرک نیز موارد ذیل قابل ذکر میباشد :

• سرعت مجاز برای پیاده روهای متحرک طبق استاندارد ۷۵/۰ متر بر ثانیه تعریف شده است.(بند ۱۵-۴-۵مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند ۵-۴-۱-۲-۳ استاندارد ملی ایران ۱-۱۳۸۳۶ و نیز بند ۱۲-۲-۲ استاندارد EN115-2005 )

• در پیاده روهای متحرک سرعت تنها در شرایطی میتواند تا ۹/۰ متر بر ثانیه افزایش یابد که عرض پالت بیش از ۱/۱ متر نبوده و نیز عرض پالت های افقی ابتدا و انتهای ایستگاه ها حداقل ۶/۱ متر باشد.(بند ۱۵-۴-۵-۱ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند ۵-۴-۱-۲-۳ استاندارد ملی ایران ۱-۱۳۸۳۶ و نیز بند ۱۲-۲-۲-۱ استاندارد EN115-2005 )

• الزامات فوق برای پیاده روهای متحرکی که دارای حرکت با شتاب متغیر بوده و یا به پیا ده روهای متحرک دیگر متصی میباشند ، اعمال نمیگردد.(بند ۵-۴-۱-۲-۳ استاندارد ملی ایران ۱- ۱۳۸۳۶ و نیز بند ۱۲- ۲-۲-۲ استاندارد EN115-2005 )